ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
03 серпня 2018 року N 668

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 серпня 2018 р. за N 953/32405

 

     

ЛОТАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  Рішення

"_20__" __грудня_ 2018року

                                     N 34/13

Про місцевий бюджет

_Лоташівської сільської ради_
(назва адміністративно-територіальної одиниці)

на2019 рік
(бюджетний період)

Керуючись статями76 та 77 Бюджетного кодексу України, Законом України "Про місцеве самоврядування"пункту 23 статті 26, Лоташівська сільська  рада вирішила:
               (назва органу місцевого самоврядування)

1. Визначити на 2019рік:

доходимісцевого бюджету у сумі 2541333 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету 2462565 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету 5800 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видаткимісцевого бюджету у сумі 2541333 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 2462565 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету 5800гривень;

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 2 до цього рішення.

3.Затвердити на 2019рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 141537 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2019 рік":

Плата за землю;

Єдиний податок

Інші доходи,що підлягають зарахуванню до місцевого бюджету відповідно до законодавства;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені  статтями 15,72,73 Бюджетного кодексу України;

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1,71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2019рік":

Екологічний податок у частині,що зараховується до місцевого бюджету;

2) у частині фінансування є надходження, визначені  статтями 15,72 Бюджетного кодексу України;

7. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

Оплату праці працівників бюджетних установ;

Нарахування на заробітну плату;

Оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

Поточні трансферти населенню

8.На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільвого методу складання та виконання місцевих бюджетів» забезпечення головними розпорядниками коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

9. В процесі виконання  місцевого  бюджету дозволити  сільському  голові  Лоташівської сільської ради своїм  розпорядженням, за обґрунтованим поданням розпорядників коштів та погодження з постійно діючою комісією сільської ради з питань планування бюджету та фінансів здійснювати перерозподіл та уточнення видатків, затверджених цим рішенням в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному фонду сільського бюджету з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради, вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, визначених у додатках 2, 3.

Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

10. Додатки 1,2,3,4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

11.Це рішення буде оприлюднено в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

         12. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

Сільський  голова                                                              С.Поліщук