ЛОТАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХIIIсесія сільської ради

                                                             VIIскликання

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

    23 грудня  2016 року                                                                 №  13/ 10

   С.Лоташеве

 

 «Про  сільський  бюджет на  2017 рік»

 

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 76 та 77 Бюджетного кодексу України сільська рада ВИРІШИЛА:

1.     Визначити на 2017 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 1382039гривень, а саме доходи загального фонду сільського бюджету у сумі-1330453 гривень , спеціального фонду сільського бюджету у сумі-5000гривень, та інші субвенції-46586 гривень  згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі 1382039 гривень,а саме видатки загального фонду сільського бюджету в сумі 1330453 гривень , видатки спеціального фонду сільського бюджету в сумі 5000 гривень та міжбюджетні трансферти-46586 гривень.

- збалансований сільський бюджет згідно з додатком 2 до цього рішення.

        2. Затвердити бюджетні призначення розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік у сумі 1382039 гривень,а саме обсяг по загальному фонду бюджету у сумі 1377039 гривень та по спеціальному фонду-5000гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  2000 гривень.

4. Затвердити на 2017 рік:

- міжбюджетні трансферти згідно з додатком4 до цього рішення.

         5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою відповідно  статті 55 Бюджетного кодексу України:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплата комунальних послуг  та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

         6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію регіональних програм на загальну суму 661266 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

7. Розпорядникам коштів сільського  бюджету:

- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах :

 на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

 на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,  та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

- брати бюджетні зобов’язання у 2017 році з врахуванням необхідності виконання зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні  Державної казначейської служби України у Тальнівському районі, в межах відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а саме:

-       місцеві податки;

-       плата за землю;

-       єдиний податок;

     -    інші доходи, що підлягають зарахуванню до сільського бюджету відповідно до законодавства.

9.В процесі виконання  сільського  бюджету дозволити  сільському  голові  Лоташівської сільської ради своїм  розпорядженням, за обґрунтованим поданням розпорядників коштів та погодження з постійно діючою комісією сільської ради з питань планування бюджету та фінансів здійснювати перерозподіл та уточнення видатків, затверджених цим рішенням в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному фонду сільського бюджету з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради, вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, визначених у додатках 2, 3.

Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

10. Додатки 1,  3, 4,  5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

         11. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

Сільський  голова                                                              С.Поліщук

 

Прогноз показників сільського  бюджету за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні два бюджетні періоди

Доходи загального фонду

Доходи сільського бюджету на 2017-2019 роки з прогнозовані з врахуванням  вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік », Земельного кодексу України, Закону України «Про плату за землю», Закону України «Про оренду землі» та інших законодавчих актів, прогнозу макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України на 2018 – 2019 роки, схваленого Постановою Кабінету Міністрів України від 01 липня 2016 року № 399, прогнозних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку району, прогнозного індексу споживчих цін (у середньому до попереднього року) на   2017 рік – 108,1відс., 2018 рік – 106,7 відс.  на 2019 рік – 105,6 відсотків , поступового підвищення розміру мінімальної заробітної плати та доходів населення.

                                                                                                       Тис. грн..

 

Джерела

    Прогноз

2017

Прогноз на 2 наступні періоди

2018 рік

2019 рік

Акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

4400

4642

4883

Плата за землю

890360

939330

988175

Єдиний податок з фізичних осіб

8280

8735

9189

Єдиний податок з с/г товаровиробників, у яких частка с/г товаровиробництва за попередній (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

426000

449430

472800

Надходження від орендної плати за користуванням цілісним майновим комплексом та іншим майном,що перебуває в комунальній власності

1000

1055

1110

Плата за надання інших адміністративних послуг

400

422

444

Держмито

13

14

15

Разом без трансфертів

1330453

1403628

1476617

Інша субвенція

46586

49148

51704

Всього

1377039

1452776

1528320

 

Очікується, що протягом 2017-2019 років доходи загального фонду сільського бюджету (без трансфертів державного бюджету) зростуть до 502813  грн., або на 1,52 відс. проти визначених на 2016 рік. Такі прогнози ґрунтуються на положеннях законодавства, прогнозних показниках зведеного бюджету України за основними видами податків та макропоказниках економічного та соціального розвитку села.

 

У структурі доходів загального фонду сільського бюджету найбільш вагомим джерелом доходів залишиться плата за землю. У 2017 році до загального фонду сільського бюджету передбачається отримати       820000 грн. цього податку – це буде становити 0,62 відс. доходів загального фонду сільського бюджету (без трансфертів). Очікується збільшення надходжень плати за землю в основному за рахунок покращення ефективності використання земель запасу та резервного фонду . Протягом 2017-2019 років надходження плати за землю за прогнозом зросте до 988175 грн., або на 121 відс. проти 2016 року.

 

Видатки загального фонду

         Видатки загального фонду сільського бюджету з прогнозовані на базі прогнозних показників дохідної частини бюджету , темпів росту прогнозних показників видатків зведеного бюджету України на 2018-2019 роки, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України від 01 липня 2016р.. № 399 з дотриманням принципу збалансованості сільського бюджету .

                                                        

                                                                                                   Таблиця 2

Прогноз обсягів видатків загального фонду сільського бюджету

в розрізі функціональної структури з урахуванням кредитування

( без показників субвенцій з Державного бюджету України )

 

 

 Галузі

Проект бюджету 2017 року

Прогноз на 2 наступні бюджетні періоди

2018 рік

2019 рік

 

Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення сільської ради та їх виконавчих комітетів

738773

779406

819935

Інші видатки на соціальний захист населення

62480

65916

69344

Культура і мистецтво

46586

49148

51704

Благоустрій сіл

186000

196230

206434

Проведення заходів із землеустрою

5000

5275

5549

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

50000

52750

55493

Інші видатки

135000

142425

149831

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

153200

161626

170031

Видатки разом

1377039

1452776

1528320

 

                            Фінансування загального фонду бюджету 

На покриття тимчасових касових розривів у 2017 році планується спрямувати оборотну касову готівку у сумі  2000   грн.

 

 

Головний бухгалтер                                       Р.І.Ткаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення Лоташівської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про сільський бюджет  на 2017 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видатків Бюджет с.Лоташеве на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1

Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2

Код ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця,
 бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

Всього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

з них

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет
розвитку

 

 

 

01

 

Лоташівська сільська рада

1377039,00

1377039,00

569674,00

75777,00

0,00

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1382039,00

 

 

 

0100

 

Державне управління

738773,00

738773,00

492739,00

32000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

738773,00

 

 

 

0170

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

738773,00

738773,00

492739,00

32000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

738773,00

 

 

 

3000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

62480,00

62480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62480,00

 

 

 

3400

1090

Інші видатки на соціальний захист населення  

62480,00

62480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62480,00

 

 

 

4000

 

Культура i мистецтво

46586,00

46586,00

34320,00

1777,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46586,00

 

 

 

4060

0824

Бiблiотеки

19273,00

19273,00

15120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19273,00

 

 

 

4090

0828

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

27313,00

27313,00

19200,00

1777,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27313,00

 

 

 

6000

 

Житлово-комунальне господарство

236000,00

236000,00

42615,00

42000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236000,00

 

 

 

6050

 

Фінансова підтримка об’єктів комунального господарства

50000,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

 

 

 

6052

0620

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

50000,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

 

 

 

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

186000,00

186000,00

42615,00

42000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186000,00

 

 

 

6600

 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,

153200,00

153200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153200,00

 

 

 

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

153200,00

153200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153200,00

 

 

 

7300

 

Сільське і лісове господарство, рибне

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

 

 

 

7310

0421

Проведення заходів із землеустрою

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

 

 

 

8000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

135000,00

135000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135000,00

 

 

 

8600

0133

Інші видатки

135000,00

135000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135000,00

 

 

 

9100

 

Цільові фонди

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

 

 

 

9110

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

 

 

 

 

 

Всього

1377039,00

1377039,00

569674,00

75777,00

0,00

5000,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1382039,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

С.В.Поліщук

 

 

 

Фінансування районного бюджету  на 2017 рік
          грн.
Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 0,00 0,00 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 0,00 0,00 0,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів   0,00 0,00 0,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всього за типом боргового зобов'язання 0,00 0,00 0,00 0,00
           
           
  Серетар сільської ради      Г.І.Самогородська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

 

до рішення Лоташівської сільської ради

 

 

 

 

 

"Про сільський бюджет  на 2017 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи Бюджет с.Лоташеве на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код

Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

Всього

у т.ч.
бюджет
розвитку

 

 

10000000

Податкові надходження  

1334040,00

1329040,00

5000,00

0,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

4400,00

4400,00

0,00

0,00

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

4400,00

4400,00

0,00

0,00

 

 

18000000

Місцеві податки

1324640,00

1324640,00

0,00

0,00

 

 

18010000

Податок на майно

890360,00

890360,00

0,00

0,00

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

350,00

350,00

0,00

0,00

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

2500,00

2500,00

0,00

0,00

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

230,00

230,00

0,00

0,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

780,00

780,00

0,00

0,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

820000,00

820000,00

0,00

0,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

5800,00

5800,00

0,00

0,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

60700,00

60700,00

0,00

0,00

 

 

18050000

Єдиний податок  

434280,00

434280,00

0,00

0,00

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

8280,00

8280,00

0,00

0,00

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

426000,00

426000,00

0,00

0,00

 

 

19000000

Інші податки та збори 

5000,00

0,00

5000,00

0,00

 

 

19010000

Екологічний податок 

5000,00

0,00

5000,00

0,00

 

 

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

2200,00

0,00

2200,00

0,00

 

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

2800,00

0,00

2800,00

0,00

 

 

20000000

Неподаткові надходження  

1413,00

1413,00

0,00

0,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

1413,00

1413,00

0,00

0,00

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

400,00

400,00

0,00

0,00

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

400,00

400,00

0,00

0,00

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

1000,00

1000,00

0,00

0,00

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

1000,00

1000,00

0,00

0,00

 

 

22090000

Державне мито  

13,00

13,00

0,00

0,00

 

 

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій  

13,00

13,00

0,00

0,00

 

 

40000000

Офіційні трансферти  

46586,00

46586,00

0,00

0,00

 

 

41000000

Від органів державного управління  

46586,00

46586,00

0,00

0,00

 

 

41030000

Субвенції  

46586,00

46586,00

0,00

0,00

 

 

41035000

Інші субвенції 

46586,00

46586,00

0,00

0,00

 

 

 

Всього доходів

1382039,00

1377039,00

5000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

 

С.В.Поліщук

 

 

 
        Додаток 5
        до рішення сільської ради
        Про сільський бюджет  на 2017 рік
        від 23.12.2016р.,  №13/10
             
Перелік державних та регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів Лоташівського сільського бюджету у 2017 році
            (грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
01   Лоташівська сільська рада   656266,00 5000,00 661266,00
6060 0620 Благоустрій міст, сіл та селищ Програма організації та фінансування у 2017 році громадських робіт 12000,00   12000,00
6052   Водопровідно-каналізаційне господарство Програма "Питна вода та питне водозабезпечення населення сільської ради на 2016-2017 роки" 55000,00   55000,00
9110     Програма природоохоронних заходів на 2017 рік ,що підлягають фінансуваню з фонду охорони навколишнього природного середовища сільського бюджету та інших джерел фінансування   5000,00 5000,00
6650 0456 Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг Програма "Будівництво,реконструкція,ремонт та утримання вулиць і доріг села в 2016-2017 роках 153200,00   153200,00
8600 0133 Інші видатки Програма організаційного і технічного забезпечення здійснення заходів щодо оформлення,утримання  і використання об"єктів комунальної власності територіальної громади сіл Лоташеве та Піщана на 2016-2017 роки 137000,00   137000,00
4060 0824 Бібліотеки Програма розвитку культури та спорту на території сільської ради на 2016-2017 роки 19273,00   19273,00
4090 0828 Клуби.будинки культури Програма розвитку культури та спорту на території сільської ради на 2016-2017 роки 27313,00   27313,00
170   Орган місцевого самоврядування Програма технічного та транспортного забезпечення Лоташівської сільської ради на 2016-2017роки 18000,00   18000,00
6060 0620 Благоустрій міст, сіл та селищ Програма із зовнішнього освітлення,упорядкування та покращення санітарного стану с.Лоташеве та Пiщана на 2016-2017 роки 172000,00   172000,00
3400 1090 Iншi видатки на соціальний захист населення Програма ,,Турбота” на 2016-2017 роки 62480,00   62480,00
Всього       656266,00 5000,00 661266,00
      Секретар сiльськоi ради Г I Cамогородська  

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  №4

до рішення  Лоташівської сільської ради

від__23 грудня 2016_ №_13/10__

 

 

 

 

Показники міжбюджетних трансфертів між  Лоташівським сільським бюджетом та іншими бюджетами на _2017 рік

( грн.)

Код бюджету

Найменування АТО

Міжбюджетні трансферти

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Інша субвенція

сума

щоденний норматив відрахувань

 

Лоташівський сільський бюджет

46586

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46586

 

Разом по бюджетах ……….

46586

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46586

 

ВСЬОГО[1]

 

46586

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46586

 

 

 

 

 

 

Секретар Лоташівської сільської ради                                                            Г.І.Самогородська

 

 

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення Лоташівської сільської ради"Про сільський бюджет на 2017 рік "

від 23.12.2016 року.

В основу формування показників сільського бюджету покладено вимоги діючого Бюджетного кодексу України із змінами, Закону України "Про державний бюджет на 2017 рік", інших програмних документів, що визначають бюджетну політику на даний рік.

Основними пріоритетами формування бюджетної політики на цей рік є прогнозування збалансованих показників місцевого бюджету та оптимальність витрачання бюджетних коштів.

ДОХОДИ  БЮДЖЕТУ

Враховуючи  податкове законодавство  та виходячи з підсумків виконання сільського бюджету за три попередні роки обсяг доходів сільського бюджету на 2017 рік обраховано в сумі 1382039грн., з них  доходи загального фонду  - 1330453,00грн.,спеціального фонду-5000грн

У 2017 році власні доходи становитимуть – 1330453грн., інша субвенція, що одержується з державного бюджету в сумі 46586грн.,спеціального фонду 5000грн.

У структурі доходів загального фонду сільського бюджету, без урахування іншої субвенції, близько 96% формуються за рахунок трьох податків це: - єдиний податок , плата за землю та акцизний податок  .

джерела

код

2014р.

2015р.

 2016р.

Проект

2017р.

Акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

14040000

 

1100

3000

4400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними особами,які є власниками об»єктів  житлової нерухомості.

18010200

 

300

 

350

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними особами,які є власниками об»єктів не житлової нерухомості.

18010300

 

2500

 

2500

Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними особами,які є власниками об»єктів нежитлової нерухомості

18010400

 

 

 

230

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

800

560

1800

780

Орендна плата з юридичних осіб

18010600

427400

673433

700000

820000

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

2300

3000

4000

5800

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

67000

32000

35004

60700

Разом земля

 

497500

708993

740804

894760

Єдиний податок з фізичних осіб

18050400

 

3600

3000

8280

Єдиний податок з с/г товаровиробників,у яких частка с/г товаровиробництва за попередній (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

18050500

 

38218

200000

426000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном,що перебуває в комунальній власності

22080400

1300

1400

 

1000

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

 

 

 

400

Державне мито, не віднесене до інших категорій

22090200

 

 

 

13

Всього

 

498800

756111

973804

1330453

 

Плата за землю

Розрахунки надходжень плати за землю базувалися на положеннях Закону України "Про плату за землю", Закону України "Про оренду землі", Земельного кодексу України, та фактично укладених договорів на оренду земельних ділянок.

Найбільшу питому вагу у даному виді податку займає орендна плата з юридичних осіб, її сума у 2017 році становитиме 820000грн. дана сума розрахована на основі  договорів оренди,але також вона зменшена тому,що  закінчилися договори оренди по землі, та оформляються державні акти на землі АТОвцям 22га близько 35000грн, виготовлена нормативно грошова оцінка земельних ділянок державної власності близько 120000грн..

 

Наступний за розміром вид податку є орендна плата з фізичних осіб, у проекті на 2017 рік його сума становить –60700грн..  .

 

Земельний податок з юридичних осіб у 2017 році планується в сумі 780,00грн., на рівні минулорічних фактичних показників.

 

Земельний податок з фізичних осіб заплановано в сумі 5800,00грн., на рівні минулорічних фактичних показників.

Загальна сума надходжень плати за землю по сільському бюджету визначено в сумі 894760грн.

Єдиний  податок з с/г товаровиробників

Показники надходжень єдиного податку з с/г виробників розраховувалися на підставі розмірів земельних ділянок якими користуватимуться с/г виробники, у 2017 році очікуються надходження даного виду податку в сумі 426000грн..

До загального фонду сільського бюджету буде зараховуватись також:

-          акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в сумі-4400 гривень.

 

Трансферти з державного бюджету

В сільському бюджеті заплановану іншу субвенцію в сумі -46586,00грн.

         

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Доходи  і видатки сільського бюджету повинні бути збалансовані тому загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2017 рік визначено в сумі 1382039грн., з яких – 1330453грн. видатки загального фонду та 5000грн-спеціального фонду

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Розрахунок обсягів видатків загального фонду сільського бюджету здійснено виходячи з обрахованого прогнозного обсягу доходів, закріплених за сільським бюджетом, власних надходжень, іншої субвенції з державного бюджету. Видатки по галузях визначалися на підставі потреби обрахованої в бюджетних запитах по кожному розпоряднику бюджетних коштів з урахуванням фінансових можливостей сільського бюджету.

При визначенні обсягів видатків в повній мірі врахована потреба в асигнуваннях на виплату заробітної плати працівникам установ  бюджетної сфери, розмір мінімальної заробітної плати яких з      1 січня становитиме 3200грн. на місяць  .

Розміри посадових окладів працівників бюджетних установ встановлюються Кабінетом Міністрів України виходячи з розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1січня - 1600грн.

Працівникам бюджетних установ, розміри посадових окладів яких, будуть менші за визначений розмір мінімальної заробітної плати, посадовий оклад встановлюється на рівні мінімальної заробітної плати. Також у 2017 році буде забезпечено проведення індексації заробітної плати працівників відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

Загальна сума видатків на заробітну плату з нарахуваннями становить 697338 грн.,

У 2017 році по бюджетних установах забезпечена дострокова виплата заробітної плати з нарахуваннями за другу половину грудня, станом на 01.01.2017 року кредиторська заборгованість з цих виплат відсутня.

 На проведення розрахунків за електричні енергоносії, які споживаються бюджетними установами, видатки обраховані із врахуванням вимог ст..26 Закону України «Про державний бюджет на 2017 рік»  на рівні  фактично профінансованих у 2016 році .

Видатки сільського бюджету на утримання бюджетних установ поділяються наступним чином.

 

Державне управління

Видатки на утримання апарату сільської ради визначені в сумі 738773грн., на рівні прогнозних показників Міністерства фінансів України, що на 217818грн. більші проти фактично профінансованих видатків у 2016 році. Дані кошти будуть спрямовані на заробітну плату з нарахуваннями та на інші господарські витрати, які необхідні для забезпечення нормальної діяльності сільської ради .

Даним бюджетом передбачається   значне збільшення видатків на оплату спожитих енергоносіїв у зв’язку   збільшенням тарифів на електроенергію.

Кошторисом 2017 році по галузі передбачені видатки на оплату послуг зв’язку, банківських послуг, послуг по ремонту та обслуговуванню комп’ютерної техніки,передбачено видатки на підписку періодичних видань та на поповнення  інтернету.

 

Культура

До складу установ культури по Лоташівській  сільські раді входять СБК і бібліотека які знаходиться в с. Лоташеве та клуб  с. Піщана.  Видатки на утримання даної галузі в цілому заплановані в сумі  46586грн.,   більше проти фактично профінансованих видатків у 2016 році. 

На заробітну плату з нарахуваннями по культурі буде спрямовано 43988грн. В тому числі по СБК на заробітну плату з нарахуваннями передбачено 25536грн., що  більше від фактичних показників за минулий рік..На енергоносії сплановано коштів-1777.00гривень

 

По бібліотеках на заробітну плату з нарахуваннями передбачено 18452грн., що на рівні фактичних показників за минулий рік.

Благоустрій сіл і селищ

На дані видатки передбачається загальна сума – 186000грн.. більше проти фактично профінансованих видатків у 2016 році. Згідно програми по благоустрою сіл Лоташеве та Піщана потрібно до провести поточний ремонт вуличного освітлення села Піщана та с.Лоташеве..Придбання краски,вапна,рукавиць,електролампочок,жилки,масло,придбання забору на кладовище-88500грн.

Заплановані видатки на заробітну плату(на дві особи по 0,5 ставки підсобний робітник по договорах,одна людина з біржі та одна людина по ЦПУ) з нарахуваннями по упорядкуванні територій кладовищ, сіл Лоташеве та Піщана  та  пам’ятників в сумі -52000грн.

 Із загальної суми запланованих видатків буде направлено на оплату послуг РЕМу за  спожиті енергоносії (у січні – грудні) 2017 року - 42000грн., 1000грн. необхідні для сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища твердими відходами та 5000грн. на зразки води з громадських колодязів та річки.

Соціальний захист населення

Планується згідно програми «Турбота на 2016-2017рік» закупляти вінки на поховання ветеранів війни та праці-3000грн,до дня перемоги-1000,до дня голодомору-200 в сумі-4200гривень ,виплата одноразової допомоги на поховання непрацюючих жителів-3200грн.,надання грошової допомоги –(дітям інвалідам,ліквідаторам на Чорнобильській ЧАЕС,голові ради ветеранів-4100грн..,виплата одноразової допомоги на   лікування онкохворих  тяжкохворих громадян сіл Лоташеве та Піщана -20000грн.,учасникам АТО-(допомога на придбання одягу,ліків,взуття,амуніції)-20000грн.Наданя грошової допомоги жителям села в надзвичайних ситуаціях (буревій,пожежа)-10000Всього в сумі - 62480 гривень.

Землеустрій

 Оформити  відведення земельних ділянок та виготовлення документації на земельні ділянки в сумі -5500гривень .

Будівництво та реконструкція,ремонт та утримання вулиць і доріг села

Провести поточний ремонт вулиці  Миру,Садову,Л.Українки с.Лоташеве та села Піщана-вулиці-Горовенка.Набережну,Польову-50000грн.,очищення та прогортання від снігу вулиць сіл Лоташеве та Піщана-5000грн.,профілювання доріг комунальної власності та придбання посипкового матеріалу-5000грн.,поточний ремонт доріг загального користування на умовах співфінансування вулиць Шевченка Л.Українки.Лісової та Горовенка власності сіл Лоташеве та Піщана-93200грн.Всього заплановано-153200грн.

 

 

Водопровідно- каналізаційне господарство

Згідно програми «Питна вода та питне водо забезпечення населення сільської ради на 2016-2017роки» заплановано кошти в сумі -55000грн.(Очистка артсвердловин від ілістих відкладень-20000грн,очистка башні-5000грн.,забезпечення належного контролю за якістю води у водогонах-5000,розробка проектно-кошторисної документації по будівництву артезіанської свердловини,водогону,оформлення експертиз та дозволів-30000грн.)

Інші видатки

На оплату послуг та придбання матеріалів -137000грн.згідно програми «Організаційного і технічного забезпечення здійснення заходів щодо оформлення і утримання і використання об»єктів комунальної власності територіальної громади сіл Лоташеве та Піщана на 2016-2017роки»

Відведення земельних ділянок та виготовлення документації на земельні ділянки під будівлями дитячого садка,будівлі села Піщана вул..Горовенка ,15-10000грн.

Виготовлення свідоцтв (витягів) на право власності на будівлі дитячого садка, будівлі с.Піщана вул.Горовенка,15,безхазяйного майна на території сільської ради-5000грн.

-Проведення експертних оцінок адміністративних будівель та житлових будинків комунальної власності, на будівлі дитячого садка, будівлі с.Піщана вул.Горовенка,15, -15000,00грн

-проведеня поточних ремонтів будівель,що належать до комунальної власності будівлі с.Піщана вул.Горовенка,15,-100000,00грн.)

                

                 Охорона та раціональне використання природних ресурсів

На оплату послуг по придбанню дерев для озеленення сіл Лоташеве та Піщана заплановано в сумі -5000грн.

 

Сільський голова                                          С.В.Поліщук 

         Головний бухгалтер                                     Р.І.Ткаченко

 

 

Інформація  про виконання сільського бюджету за 11 місяців    2016 року

 

       

Сільський бюджет виконано на 132,17% , і по власних доходах виконано на 133,42%. План доведено в сумі 1132197,00 гривень  надійшло 1496457,88 гривень.

 Акцизний податок план доведено-3204грн надійшло-4051,72грн. це на 126,46%,податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними особами,які є власниками об»єктів нежитлової нерухомості план доведено-230грн , виконано -230грн., на 100%,земельний податок з юридичних осіб план доведено-1650гривень, виконано-705,22 гривень на 42,74%,орендна плата з юридичних осіб план доведено-740695гривень  надійшло-916816,58гривень на 123,78%,земельний податок з фізичних осіб план доведено-4000гривень ,надійшло-5838,50гривень на 145,96%, орендна плата з фізичних осіб план доведено-38087 гривень надійшло-43980,60гривень на 115,47%, єдиний податок з фізичних осіб план доведено-67000,надійшло-51692,53це на 77,15%,єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників план доведено-234000грн. ,виконано-426815,59 це на 182,4% , надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном,що перебуває в комунальній власності план доведено-740 гривень надійшло-1112,58гривень на 150,35%,державне мито план  доведено-6грн а виконано -13,26гривень,дотація вирівнювання план доведено-45098гривень надійшло-42330 гривень на 93,9%.

 

 

 

 

Сільський голова                                                      С. Поліщук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  №4

до рішення  Лоташівської сільської ради

від__23 грудня 2016_ №_13/10__

 

 

 

 

Показники міжбюджетних трансфертів між  Лоташівським сільським бюджетом та іншими бюджетами на _2017 рік

( грн.)

Код бюджету

Найменування АТО

Міжбюджетні трансферти

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Інша субвенція

сума

щоденний норматив відрахувань

 

Лоташівський сільський бюджет

46586

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46586

 

Разом по бюджетах ……….

46586

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46586

 

ВСЬОГО[1]

 

46586

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46586

 

 

 

 

 

 

Секретар Лоташівської сільської ради                                                            Г.І.Самогородська